Stack

به وزنه های دستگاه میگن که عموما مکعب شکل هستن و روی هم قرار میگیرن

پست های مرتبط