Spot

یعنی به عنوان حریف تمرینی هوای کسی رو موقع وزنه زدن داشتن

پست های مرتبط