آنالیزور هوشمند بدن نام تکنولوژی خاصی است که جهت آنالیز اندام فرد تنها با داشتن سایز برخی از قسمتهای بدن با الگوریتمی پیچیده دقیقترین گزارش را از وضعیت جسمانی وی ...