آنالیزور هوشمند بدن نام تکنولوژی خاصی است که جهت آنالیز اندام فرد تنها با داشتن سایز برخی از قسمتهای بدن با الگوریتمی پیچیده دقیقترین گزارش را از وضعیت جسمانی وی …