کلیات حرکت دِدلیفت

مطالبی که در این مجموعه بهشون پرداخته میشه عبارتند از:

آموزش سه روش گرفتن هالتر
Barbell Grips: Double Overhand Grip / Hook / Mixed
آموزش فرم صحيح ددليفت
Deadlift Proper Form
آموزش هفت مدل از انواع ددليفت
Conventional / Rack pulls / Sumo kettlebell / Sumo Barbell / Trap Bar / Romanian / Stiff leg

پست های مرتبط