رول

Wheel Rollout

حرکت رول از تمرینات موثر اما مشکل برای عضلات مرکزی بدن بویژه عضلات شکم

پست های مرتبط