حرکت پهلو

Lying Oblique Reach

حرکت پهلو خوابیده که در آن بصورت متناوب پاشنه پاها را لمس میکنیم

پست های مرتبط