من ورزشی خاص خود را انجام میدهم و در هفته سه روز را مشغول به آن هستم آیا میتوانم از شما برنامه غذایی بگیرم که مناسب با میزان ورزشم در هفته باشد؟

بله ما نسبت به چند مولفه میزان کالری مورد نیاز روزانه شما و به تفکیک میزان پروتئین، کربوهیدارت، فیبر و چربی مربوط به اون رو محاسبه میکنیم یکی از این مولفه ها میزان فعالیت های ورزشی شما در هفته است

پست های مرتبط