آیا طراحی برنامه تمرین و تغذیه بصورت اتوماتیک توسط کامپیوتر صورت میگیرد و یا توسط مربی؟

تنها آنالیز اندام با نیاز به محاسبات پیچیده توسط سیستم با الگوریتم هوشمند صورت می گیرد اما طراحی برنامه تمرین و تغذیه توسط مربی متخصص بصورت رسمی و با دقت بالا انجام خواهد گرفت.

پست های مرتبط