تمدید برنامه ها در چه موعد زمانی باید انجام پذیرند؟

برنامه ها را میتوان به مدت زمان دلخواه استفاده کرد اما از آنجا که بین چهار تا شش هفته از زمان شروع تمرینات بدن به آنها عادت کرده و واکنش مناسبی نشان نمیدهد بهتر است در این زمان اقدام به سفارش برنامه جدید مطابق با پیشرفت بدن صورت گیرد

پست های مرتبط