بعد از ثبت سفارش چه مدت زمانی تا دریافت برنامه باید صبر کرد؟

سفارشات هر یک از مربیهای این مجموعه به ترتیب در صف انتظار ثبت میشوند و به نوبت به آنها رسیدگی می گردد. از آنجا که طراحی هر یک از برنامه ها حدود یک الی دو ساعت زمان نیاز خواهد داشت بسته به تعداد درخواستهای در نوبت مدت انتظار تا دریافت برنامه بین یک الی دو هفته متغییر است.

پست های مرتبط