از چه طریق میشود با استفاده از کد رهگیری برنامه ای که دچار تاخیر در ارسال شده پیگیری کرد؟

کد رهگیری خود را در قسمت تماس با ما درج کنید و در قسمت موضوع بنویسید پیگیری تا ما علت تاخیر را بررسی کنیم، شایان ذکر است که زودتر از یک هفته نیاز به پیگیری نیست

پست های مرتبط