Avatar

از چه طریق میشود با استفاده از کد رهگیری برنامه ای که دچار تاخیر در ارسال شده پیگیری کرد؟

کد رهگیری خود را در قسمت تماس با ما درج کنید و در قسمت موضوع بنویسید پیگیری تا ما علت تاخیر را بررسی کنیم، شایان ذکر است که زودتر از یک هفته نیاز به پیگیری نیست

Avatar
پست های مرتبط